top of page
DSC_7927.jpg

SHI-SHI 壽喜燒

May,2021

SHI-SHI 喜喜壽喜燒料理
以新鮮的食材
分享自然健康的料理
如同空間設計的整體概念
簡樸、純淨、自然
櫃台木質調加上水泥地板
以及石紋肌理  三種表現
堆疊出簡單而溫潤的空間

位置 | 竹北
坪數 |
60

2011-36喜喜壽喜燒25.jpg
2011-36喜喜壽喜燒05.jpg
2011-36喜喜壽喜燒01.jpg
2011-36喜喜壽喜燒29.jpg
2011-36喜喜壽喜燒08.jpg
2011-36喜喜壽喜燒21.jpg
2011-36喜喜壽喜燒17.jpg
2011-36喜喜壽喜燒30.jpg
2011-36喜喜壽喜燒31.jpg
bottom of page